Double polarized dd-fusion experiment

Double polarized dd-fusion experiment

Journal reference
Journal of Physics: Conference Series, Volume 295, Number 1, 012168

DOI : 10.1088/1742-6596/295/1/012168
IOP : 1742-6596/295/1/012168

Published
Beginning 2011

Authors
K. Grigoryev, N. Chernov, R. Engels, I. Ivanov, S. Kiselev, E. Komarov, L. Kotchenda, P. Kravtsov, L. Kroell, A. Martyushov, M. Marusina, M. Mikirtychyants, N. Nikolaev, F. Rathmann, H. Paetz gen Schieck, S. Sherman, H. Str?her, V. Trofimov, A. Vasilyev and M. Vznuzdaev.

Комментирование отключено.